Publicaties - (opinie)artikelen


Op deze pagina een aantal van de artikelen die ik de afgelopen jaren heb geschreven.  

 1. Aan de kaak gesteld... Het LD-entreerechtEr zijn mechanismen in onderwijsorganisaties die je gewoon niet moet willen omdat ze (voorzichtige) aanzetten om te komen tot een professionelere cultuur om zeep helpen. Eén van de meest dramatische bedenksels van de afgelopen jaren is wel het LD-entreerecht. Sinds 1 augustus jl.  kunnen we terugblikken op dit gedrocht uit de cao 2014-2015.  
 2. Zomerschool niet de oplossing voor het probleem van zittenblijven. Opinieartikel naar aanleiding van initiatief van staatssecretaris Dekker om het opzetten van zomerscholen te stimuleren.
 3. 'Wie een waarom heeft, kan bijna elk hoe verdragen'. Artikel, gepubliceerd in Basisschoolmanagement, waarin nagedacht wordt over de waarde van een collectieve ambitie voor de mensen en de organisatie. Ook wordt nagedacht hoe een collectieve ambitie tot stand komt. 
 4. De professionele cultuur in het onderwijs moet centraal staan. Niet de professionele vrijheid. Opinieartikel naar aanleiding van de presentatie van het Actieplan Leraar 2020. 
 5. OGW en de onderzoekende school. Artikel, gepubliceerd in Basisschoolmanagement, waarin tegenover de smalle opvatting van OGW een brede opvatting van OGW wordt beschreven, namelijk een school met een onderzoekende cultuur. 
 6. Leraar moet poortwachter zijn. Opinieartikel waarin we pleiten voor intensivering van de samenwerking tussen ouders en school.
 7. School vraagt om professionele bestuurders. Deze tijd vraagt om professionele en betrokken bestuurders. Ze zijn echter vaak moeilijk te vinden. Een zoektocht naar een oplossing.
 8. Leiderschap nodig om de kantjes te markeren. Op scholen is leiderschap nodig om plannen uit Den Haag kritisch te beoordelen en de goede elementen eruit te gebruiken.
 9. Professionaliteit overstijgt klaslokaal. Tegen de veelgehoorde mening dat de schoolleiding docenten met rust moet laten en hen gewoon hun werk moet laten doen, pleit ik er voor dat docenten en schoolleiding juist op een constructieve wijze samen werken aan goed onderwijs. 
 10. Opbrengstgericht werken biedt ook kansen. Het geeft onder andere zicht op de pedagogische en didactische werkelijkheid. 
 11. Scholen, investeer in leiderschapsontwikkeling! Een warm pleidooi om leiderschapspotentieel te ontwikkelen binnen scholen. 
 12. Laat het onderwijshart weer kloppen. Opinieartikel naar aanleiding van een onderzoek onder docenten, leerkrachten en directieleden uit het christelijk en reformatorisch onderwijs. 
 13. Luisteren beter dan vernieuwen. Artikel als reactie op het SCP-rapport 'Ouders over opvoeding en onderwijs'.
 14. Zelfreflectie in het onderwijs nodig. Opinieartikel naar aanleiding van een zorgelijke ontwikkeling zoals geschetst door het Sociaal en Cultureel Planbureau. Geconstateerd wordt dat het aantal onbevoegde leraren toeneemt en het aantal academici afneemt.
 15. De strijd om ruimte in de school. Een opiniërende bijdrage naar aanleiding van een oproep van toenmalig minister Plasterk om de 'bureaucratische leemlagen van directeuren in het onderwijs' te slechten.  
 16. Krachten bundelen; samen bouwen aan kwalitatief goed, reformatorisch onderwijs. Opinieartikel waarin gepleit wordt om kritisch te kijken naar zaken die afleiden van de primaire taak, namelijk het onderwijs en de vorming van jonge mensen. 
 17. 'Burgerschap is een zorgenkindje in Nederland'. Scholen worden overvraagd door ouders, politiek en overheid. Hoe serieus moeten scholen deze maatschappelijke taak nemen?
 18. Van downgrading naar upgrading. Het aantal academici in het onderwijs loopt schrikbarend hard terug. Een zorgelijke ontwikkeling. De stormbal wordt geheven!
 19. Rekenen is te belangrijk om er grootschalig mee te 'experimenten'. In het onderwijs volgt de ene verandering de andere op. Een pleidooi om het anders te gaan doen. 
 20. De stadspoort van Nain als metafoor van de christelijke school. Geïnspireerd door dr. W. Aalders maken we de vergelijking tussen de stadspoort van Nain en de christelijke school. 
 21. Onderwijs goede partner voor CJG. Een opinieartikel wat christelijke scholen oproept om actief mee te denken en te participeren in binnen Centra voor Jeugd en Gezin (CJG).
 22. Jongere wil begrepen worden. Naar aanleiding van een analyse van de cultuurverandering onder christelijke jongeren pleiten we voor praktische handreikingen voor communicatie, aanwezige vaders en betrokken leraren.
 23. Geen kind tussen wal en schip! Een artikel naar aanleiding van een opscherpende constatering in het jaarverslag 2007-2008 van de Inspectie van het Onderwijs.
 24. Gedraai aan de subsidiekraan. Enkele kritische gedachten bij het dichtdraaien van de subsidiekraan als gevolg van het niet realiseren van voldoende opbrengsten of het niet voldoende bijdragen aan integratie en burgerschap.