Publicaties - boeken


Een open deur - de vrijheid van onderwijs in de 21e eeuw - D.D. Both, A. Hoogendoorn en P. Verrips (red.)

Het Nederlandse onderwijsbestel is uniek in de wereld. De grondwettelijk verankerde vrijheid van onderwijs biedt christelijke scholen al decennia lang de mogelijkheid opvoedend en onderwijzen bezig te zijn vanuit bijbels perspectief. In deze 21e eeuw lijkt de onderwijsvrijheid niet meer vanzelfsprekend. Een reden te meer om als christelijke scholen na te gaan waar het bestaansrecht ligt en tegelijk met overtuiging aan te tonen dat het wel degelijk meerwaarde biedt in het onderwijzen en opvoeden van de jonge generatie. Het boek geeft de lezer een indruk van de ontstaansgeschiedenis van artikel 23, staat stil bij onderwerpen als godsdienstvrijheid en toelatingsbeleid, laat politici van verschillende politieke partijen uit de Tweede Kamer aan het woord en probeert vooruit te blikken. Ook treft de lezer een uitvoerig interview aan met vijf personen die allen sterk betrokken zijn op het thema. 


Opdracht en uitdaging - christelijk basisonderwijs in de 21e eeuw - D.D. Both en C. Dubbeld (red.)

De opdracht tot het geven van christelijk onderwijs is er een voor alle tijden. Nieuw is echter elke keer de vraagstelling hoe aan dit onderwijs vorm gegeven wordt. Dat geldt zeker ook in de 21e eeuw. Meer dan ooit ligt er de uitdaging om te verwoorden waar het christelijk onderwijs voor staat. Dat vraagt voortgaande bezinning. In deze bundel wordt per vakgebied een handreiking gedaan. 
Opbrengstgericht leren, meer dan presteren - een integrale aanpak van OGW en HGW - Bram de Muynck, Dick Both en Elsbeth Visser (red.)

Opbrengstgericht en handelingsgericht werken (OGW en HGW) zijn de afgelopen jaren in hoog tempo doorgevoerd in scholen met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Als leraar wil je niet dat deze manieren van werken tot gevolg hebben dat je juist minder goed aan kunt sluiten bij de onderwijs- en zorgbehoeften van je leerlingen. Dit boek laat zien hoe OGW en HGW elkaar positief kunnen beïnvloeden. Dat leidt tot een aanpak die zowel leerlinggerichtheid als een brede vorming bevordert en ook de kwaliteit van onderwijs ten goede komt.

Opbrengstgericht leren, meer dan presteren behandelt stap voor stap hoe je als docent je onderwijs kunt verbeteren via een combinatie van OGW en HGW. Door middel van veel praktische voorbeelden en uitleg wordt geïllustreerd hoe je zowel aan de (leer)resultaten als aan een brede ontwikkeling van leerlingen kunt werken. Het boek is als volgt opgebouwd: het eerste hoofdstuk bevat een terreinverkenning en een introductie van een zesfasenmodel voor kwalitatief goed onderwijs. De fasen die bij OGW en HGW worden doorlopen zijn uitgewerkt op respectievelijk groepsniveau (hoofdstuk 2), leerlingniveau (hoofdstuk 3) en niveau van de school (hoofdstuk 4). In het laatste hoofdstuk wordt de lezer uitgedaagd om een eigen visie te ontwikkelen op OGW en HGW. 

Hier leest u een artikel naar aanleiding van het verschijnen van dit boek zoals gepubliceerd in het RD.


Onderwijs vraagt leiderschap -  Dick Both en Alex de Bruijn (red.)

'Het tegendraadse boek zet besturen, directies én leraren met beide benen op de grond. Want hoewel die drie een verschillende positie hebben, geven ze allemaal leiding. Het bestuur aan de directie, de directie aan de leraren, de leraren aan de leerlingen. Dat kunnen ze alleen op een goede manier doen als ze hun „collectieve ambitie” helder hebben. De collectieve ambitie is volgens het boek een van de acht aspecten die bijdragen aan een professionele cultuur op school.'  Uit: Terug naar de bovenmeester, maar dan eigentijds. Evert van Dijkhuizen in het Reformatorisch Dagblad 03-04-2012. Voor het hele artikel: klik hier

Voor meer informatie over Onderwijs vraagt leiderschap!: klik hier.


Zorg vraagt leiderschap -  Dick Both en Alex de Bruijn (red.)

Leiderschap is cruciaal. Zeker in de zorg, waar het niet gaat om zaken en papieren maar om mensen en manieren. Goed leiderschap zorgt voor professionele groei en bloei van mensen op de verschillende niveaus in de zorg.

Leiderschap begint bij de basis, de plaats waar het primaire proces plaatsvindt, in de interactie tussen zorgverlener en de zorgvrager. De interactie op de andere niveaus, die tussen de leidinggevende en de zorgverlener en de bestuurder en de leidinggevende, staan in dienst van het primaire proces: het verlenen van uitstekende zorg. Het is nodig dat mensen zich op alle niveaus afvragen wat zorgvragers beter worden van hun werk, wat hun leiderschap bijdraagt aan betere zorg. Dat zorgt voor verbinding tussen de verschillende niveaus en voorkomt het ontstaan van verschillende 'eilandjes' in de zorginstelling.

Voor meer informatie over Zorg vraagt leiderschap!: klik hier.

De zoektocht naar goed onderwijs - Dick Both, Gerben Heldoorn, Pieter Verrips (red.)

In de bundel 'De zoektocht naar goed onderwijs' vindt de lezer geen positiebepaling in de discussie die in onderwijsland in alle hevigheid gevoerd wordt. Het bestuur van de RMU sector Onderwijs GOLV heeft bij het organiseren van het congres over ‘Het oude en het nieuwe leren’ gepoogd uit de impasse te komen door juist op zoek te gaan naar de vraag wat nu goed onderwijs is. Deze bundel vormt de weerslag hiervan.